Hea teada

Haigla kodukorra üldised reeglid

 • Tulles plaaniliseks raviks taastus-, sise- või järelraviosakonda on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri. Haiglaravi toimub järjekorra alusel, palume selleks registreerida järjekorda arstide toa telefonil 6059033
 • Taastus-, sise- ja järelravile tulevate patsientide vastuvõtt toimub arsti poolt määratud kuupäeval haigla II korrusel valveõe postis. Soovitav on haiglasse jõuda enne kella 10.00, hilisematele saabujatele saame pakkuda esimeseks söögikorraks õhtusööki.
 • Günekoloogilised ja LOR päevakirurgilised patsiendid vormistatakse haiglaravile ambulatooriumis I korrusel (täpsemat informatsiooni saab registratuurist).
 • Probleemidest (külmetus, kahtlete operatsiooni vajalikkuses jms), mis takistavad haiglasse tulekut, informeerige koheselt raviarsti või helistage kirurgia posti tel 605 9605.
 • Probleemidest (külmetus jms), mis takistavad taastusravile tulekut, informeerige koheselt raviarsti või helistage valveõe posti tel 605 9010.
 • Osakonna sekretär või ambulatooriumi õde vormistab saatekirja ja isikut tõendava dokumendi alusel haigusloo.
 • Külastajatel ja päevakirurgilistel patsientidel palume üleriided garderoobi jätta.
 • Haiglasse tulles palume kaasa võtta: saatekiri, isikut tõendav dokument, eelnevate uuringute ja analüüside tulemused, isiklikud hügieenitarbed, toajalatsid. Soovi korral võib kaasa võtta: isiklikud riideesemed, kirjatarbed, raamat, arvuti (olemas wifi).
 • Voodipäeva arvestuses loetakse saabumise ja kojuminemise päev üheks voodipäevaks tingimusel, et kojuminek toimub enne kella 10.00. Kojuminekul kell 10.00-18.00 lisandub päevapalati hind.

 

Meeldetuletus operatsioonile tulijatele

 • Narkoosiga toimuvale operatsioonile tulles palume olla söömata ja joomata 6 tundi. Samuti on keelatud nätsu närida ja suitsetada.
 • Vähemalt 10 päeva enne operatsioonile tulekut ei tohi kasutada verd vedeldavaid ravimeid (aspirin, marevan jms).
 • Operatsioonipäeval ei tohi olla külmetushaigusi (nohu, köha, palavik), soovitavalt mentstruatsiooni ega ägedaid nahapõletikke. Vajadusel konsulteerida raviarstiga ja leppida kokku uus operatsiooniaeg.
 • Soovitav on operatsioonile tulles mitte kanda ehteid ega meiki.
 • Enne operatsioonile minekut palume eemaldada lahtised hambaproteesid, needid ja kontaktläätsed.
 • Pärast narkoosis toimunud päevakirurgilist operatsiooni ei tohi 24 tundi osaleda aktiivselt liikluses ja töötada liikuvate mehhanismidega. Kindlasti lahkuge haiglast koos saatjaga.
 • Üldnarkoosis teostatud operatsioonide järgselt ei tohi süüa 5 tundi. Kõhuõõne operatsioonide järgselt samal päeval ei toitlustata. Päevakirurgilisi patsiente haiglas ei toitlustata.

Soovi korral on haiglas I korrusel avatud kohvik 9.00–16.00
NB! Kohvikus ei ole kaardimakse võimalust.

Üldised reeglid

 • Haiglas viibides tuleb kinni pidada haiglas kehtivast korrast.
 • Haigla ei vastuta palatis olevate riiete ega väärisesemete hoidmise turvalisuse eest. Patsiendi soovi korral tagatakse väärisesemete ja raha hoiustamine seifis. Operatsioonile minnes on võimalus palati uks lukustada (võtit küsida valveõe postist).
 • Saatvale isikule võimaldatakse ööbimist haiglas vabade voodikohtade olemasolul.
 • Palun mitte kasutada kõrval olevat vaba voodikohta (võtta asju, pikali heita). Voodipesu, rätikute ja muude esemete vajadusel palun pöörduda personali poole.
 • Intensiivravi palatis ei ole saatvatel isikutel lubatud viibida (v.a kuni 15a laste puhul).
 • Patsiendil ja saatjal tuleb pidada puhtust, korda ja vaikust kõikides haigla ruumides.
 • Haiglavara tuleb kasutada heaperemehelikult.
 • Avariiolukorras käituda vastavalt personali korraldustele.
 • Rangelt on keelatud alkohoolsete jookide ning narkootiliste ainete tarvitamine, samuti nende hoidmine.
 • Haigla juhindub suitsuvaba haigla põhimõttest. Suitsetamine on lubatud ainult märgistatud kohtades, mujal on suitsetamine rangelt keelatud.
 • Mitte visata paberit (s.h kätekuivatuspaberit) jm jäätmeid kanalisatsiooni, vaid kasutada selleks prügiurni
 • Informeerige külastajaid haigla kodukorrast. Külastusaegade kohta saate informatsiooni osakonna õelt või haigla kodulehelt.
 • Palun informeerige palatiõde osakonnast lahkumisest.
 • Haigla on tänulik patsiendi poolt tulevate tähelepanekute ja ettepanekute eest! Avalduste ja ettepanekute raamat asub õdede postis.

 

Meelespea

 • 07.00– 08.00 õe visiit (mõõdetakse kehatemperatuuri, vererõhku, pulssi) ja manustatakse ravimeid ning võetakse analüüse.
 • 08.30 – 09.00 hommikusöök – toit serveeritakse palatisse
 • 09.00 - 12.30 arsti, õe visiit. Teostatakse sidumisi, uuringuid ja protseduure.
 • 13.00 - 13.30 lõunasöök – toit serveeritakse palatisse
 • 13.00 - 14.30 ruumide koristamine
 • 14.30 - 15.30 õe visiit, jooksvad protseduurid
 • 15.00 - 19.00 külastusaeg tööpäevadel, 10.00 – 19.00 puhkepäevadel
 • 17.30 - 18.00 õhtusöök – toit serveeritakse palatisse
 • 20.00- 22.00 õe visiit (mõõdetakse kehatemperatuuri, vererõhku, pulssi), ettevalmistused järgmise päeva uuringuteks, operatsioonideks jne.
 • 23.00 - 06.00 öörahu

 

Ravijärjekordade pidamise info on saadaval Fertilitase Viimsi registratuuris. Ravijärjekordade pidamine toimub vastavalt haigekassa lepingule (4.1.6 ja 5.1.13) ning sotsiaalministri määrusele "Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise alused". 

Kaebusi lahendame vastavalt Fertilitase kaebuste lahendamise korrale

A. Üldise nõuded
-  vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele
-  vastatakse üksnes kaebuse esitanud  inimesele, keda teenindati FERTILITASES ( v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
-  kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuurüksuse vastutava töötaja 
-  kaebuse esitamisest  informeeritakse  alati FERTILITAS juhatajat
-  kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse sekretäri juures 
- kirjaliku (elektroonilise)  kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul
 
B. Kaebuste registreerimine
- kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) sekretäri juures
- suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kokkuvõte kaebuse  ja vastuse sisust   (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.
 
C. Suulise kaebuse lahendamise kord
-  kaebus edastatakse  struktuurüksuse vastutavale  töötajale, kes organiseerib  vastamise.  Vastavalt kaebuse olemusele kaasab Ta selleks teisi töötajaid 
 
D. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord
- olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel majasisese juurdluse või tagab kohese vastamise 
- vastutav töötaja  korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt  ning organiseerib  juhtumi arutelu juhtkonna esindajate  osavõtul (juhataja, ülemõde, vastutavad töötajad) 
-pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt p robleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja (ka siis kui ollakse  avaldatud selleks soovi) 
- vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või EHK poole olenevalt kaebuse sisust
 
E. Kõigil FERTILITAST külastanud inimestel  on õigus esitada kaebust  või arvamust ka anonüümselt. 
Haiglal on väljatöötatud anonüümne arvamuse ankeet, mis asub registratuuris ja valveteenistuse töökohal ning mille võib jätta FERTILITAS postkasti 
 

Kaebusi saab esitada:

Fertilitas,  e-post: fertilitas@fertilitas.ee, telefon: 605 9603
Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.
Harju Maavalitsus,  e-post:info@harju.maavalitsus.ee , telefon 611 8640.
Terviseamet,e-post: kesk.terviseamet.ee, telefon: 6943500


Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid 

1. Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või muu AS Fertilitase poolt selleks volitatud töötaja:
 1) registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00;
 2) telefoni või e-posti või Interneti vahendusel  registratuuris;
 3) tervise infosüsteemi vahendusel digiregistratuuris.
2. Saabunud ravijärjekorra taotlused  registreeritakse esimesel pöördumisel  olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
3. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:
 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 2) planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg;
 3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
 4) patsiendi kontaktandmed;
 5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
 6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
 8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
 9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda koha peal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.
5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, teatatakse patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi  ja telefoni number.
6. Registreerimine digiregistratuuri kaudu peab olema patsiendile ja tervishoiuteenuse osutajale tagatud ööpäevaringselt (24 h).
7.Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
8. Ambulatoorse eriarstiabi korral on ravijärjekorra maksimumpikkus 6 nädalat; plaanilise statsionaarse eriarstiabi, päevaravi on ravijärjekorra maksimumpikkus 8 kuud; plaanilise hambaravi ravijärjekorra lubatud maksimumpikkus alla 19-aastastele kindlustatud isikutele on: kroonilise pulpiidi korral 1 nädal; lihtkaariese ja kroonilise periodontiidi korral 2 kuud; ortodontiliste teenuste korral 9 kuud. 
9. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitatakse patsienti  teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.
 

 

 • Pildid / Fertilitas - bännerväikekast

 

Registratuuri numbrid
Haiglasse registreerimine taastusraviks
+372 60 59 010
+372 5551 0454 (kell 8.00 – 16.00)
Valveõde
+372 60 59 010
Kirurgiaosakonna valveõde
+372 605 9605
Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine
Broneeri aeg!
Hea teada