AS Fertilitasin tietosuojakäytäntö

 

AS Fertilitasin tietosuojakäytäntö


JOHDANTO

AS Fertilitas (kaupparekisterinumero 16260520, lähiosoite Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa, jäljempänä ”Fertilitas” tai ”me”) on Viron johtavia yksityisiä lääkärikeskuksia ja yksityissairaaloita. Fertilitas tarjoaa erilaisia terveydenhuollon palveluja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (tervishoiuteenuste korraldamise seadus) nojalla, myöntää erilaisia lääkärintodistuksia, mukaan lukien työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta annetun lain (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) mukaisia työterveystodistuksia, ja tarjoaa muita palveluja sovellettavan lain mukaan. Kaikki palvelumme on lueteltu verkkosivuilla osoitteessa fertilitas.ee. Palvelujensa tarjoamisen yhteydessä Fertilitas käsittelee henkilötietoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten Fertilitas käsittelee henkilötietojasi, kun haet meiltä palvelua. Lue nämä ehdot huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, tai jos haluat käyttää tietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia, ota meihin yhteyttä käyttämällä alempana Yhteystiedot-kohdassa olevia yhteystietoja.

Fertilitas voi silloin tällöin muuttaa tietosuojakäytäntöään. Ajantasainen tietosuojaseloste löytyy Fertilitasin verkkosivuilta.

 1. KÄSITTEET

”GDPR”

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

”Henkilötiedot”

 • Kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ”rekisteröity”, liittyvät tiedot; tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite ja terveystiedot.

”Voimassa oleva lainsäädäntö”

 • Kaikki voimassa olevat Euroopan unionin ja Viron tasavallan säädökset, mukaan lukien muun muassa tietosuojalaki (isikuandmete kaitse seadus) tai muut kansalliset säädökset, joilla GDPR pannaan täytäntöön, sekä terveydenhuollon palvelujen tarjoamista koskevat säädökset.

”Potilas”, ”asiakas” tai ”rekisteröity”

 •  Luonnollinen henkilö, joka hakee tai on hakenut Fertilitasilta palvelua.

”Fertilitas”

 • AS Fertilitas (kaupparekisterinumero 16260520, lähiosoite Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa).

”Käsittely”

 • Toiminto tai toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, tietojen luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittaminen tai yhdistäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

”Rekisterinpitäjä”

 • Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Asiakkaan henkilötietojen rekisterinpitäjä näiden henkilötietojen käsittelyä koskevien periaatteiden tarkoituksessa on AS Fertilitas.

”Henkilötietojen käsittelijä”

 • Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.
 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET

2.1. Henkilötietojen käsittelyä koskevia ehtoja sovelletaan, kun haet Fertilitasilta palvelua.

2.2. Henkilötietojen käsittelyn ehdoissa kuvataan Fertilitasin henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet.

2.3. Fertilitas varmistaa, että potilaiden henkilötietoja käsitellään sovellettavan lain mukaan. Keskeisimmät säädökset, joita Fertilitas noudattaa käsitellessään asiakkaan henkilötietoja, ovat laki terveydenhuollon järjestämisestä (tervishoiuteenuste korraldamise seadus), sairausvakuutuslaki (ravikindlustusseadus), lääkelaki (ravimiseadus), laki työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta (töötervishoiu ja tööohutuse seadus), tietosuojalaki (isikuandmete kaitse seadus) ja GDPR.

 1. MILLOIN JA MIHIN TARKOITUKSIIN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA?

3.1. Fertilitas käsittelee potilaiden henkilötietoja vain määriteltyihin tarkoituksiin, sovellettavan lain mukaan.

3.2. Kun haet Fertilitasilta terveydenhuollon palvelua, käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle kyseisen palvelun ja/tai valmistautua sen tarjoamiseen. Sellaisessa tapauksessa käsittelemme henkilötietojasi terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (tervishoiuteenuste korraldamise seadus) ja sen sopimuksen perusteella, jonka olemme tehneet kanssasi, tilaamasi terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi. Voidaksemme tarjota sinulle terveydenhuollon palvelun käsittelemme sinun tunnistamisesi mahdollistavia tietoja, kuten nimeä ja henkilötunnusta, sekä terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi tarvittavia tietoja, muun muassa terveystietoja. Käsittelemämme terveystietokokonaisuus riippuu kulloinkin tarjottavasta terveydenhuollon palvelusta. Huomaa, että jos olet peruuttanut varaamasi lääkärikäynnin ajan edellisenä päivänä tai käyntipäivänä, Fertilitas on saattanut jo käsitellä henkilötietojasi valmistautuakseen käyntiisi. Terveydenhuollon palvelun tarjoamisen yhteydessä saatamme myös käsitellä yhteystietojasi ja pankkitilitietojasi laskuttaaksemme sinua palvelusta ja antaaksemme sinulle organisatorisia tietoja ennen lääkärikäyntiä ja sen jälkeen, esimerkiksi lähettääksemme sinulle muistutuksen käynnistä. Fertilitas ei luovuta henkilötietojasi ja terveystietojasi kolmansille osapuolille, paitsi voimassa sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

3.3. Kun haet Fertilitasilta terveydenhuollon palvelua silloin, kun joku muu henkilö on lähettänyt sinut meille työterveyshuoltoon tai kun tarvitset lääkärintodistusta, käsittelemme henkilötietojasi terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi sinulle ja/tai terveydenhuollon palvelun tarjoamisen valmistelemiseksi muun henkilön kanssa tehdyn sopimuksen, terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (tervishoiuteenuste korraldamise seadus) sekä työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta annetun lain (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) nojalla. Terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi käsittelemme sinun tunnistamisesi mahdollistavia tietoja, kuten nimeä ja henkilötunnusta, sekä terveystietojasi, jotka ovat välttämättömiä terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi sinulle. Huomaa, että jos olet peruuttanut varaamasi lääkärikäynnin ajan edellisenä päivänä tai käyntipäivänä, Fertilitas on saattanut jo käsitellä henkilötietojasi valmistautuakseen käyntiisi. Tarjotessamme sinulle terveydenhuollon palvelua saatamme myös käsitellä yhteystietojasi ennen lääkärikäyntiä ja sen jälkeen organisatorisen tiedon toimittamiseksi, esimerkiksi lähettääksemme sinulle muistutuksen käynnistä. Fertilitas ei luovuta henkilötietojasi ja terveystietojasi kolmansille osapuolille, paitsi sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Esimerkiksi voimme luovuttaa työnantajallesi tai muulle henkilölle työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta annetun lain (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) mukaisen lääkärinlausunnon, mutta emme muita terveystietojasi tai suoritettujen tutkimusten tai analyysien tuloksia.

3.4. Kun haet Fertilitasilta muuta kuin laissa tarkoitettua terveydenhuollon palvelua, esimerkiksi ravitsemusneuvontaa, kuntoutusta tai muuta vastaavaa palvelua, käsittelemme henkilötietojasi tilaamasi palvelun tarjoamiseksi. Palvelun tarjoamista varten käsittelemme sinun tunnistamisesi mahdollistavia tietoja, kuten nimeä ja henkilötunnusta, sekä tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi sinulle, mukaan lukien terveystietojasi, jos niiden käsittely on palvelun tarjoamiseksi välttämätöntä. Voimme myös käsitellä yhteystietojasi ja pankkitilitietojasi laskuttaaksemme sinua sinulle tarjotusta palvelusta ja antaaksemme sinulle organisatorisia tietoja ennen lääkärikäyntiä ja sen jälkeen, esimerkiksi lähettääksemme sinulle muistutuksen käynnistä. Fertilitas ei luovuta henkilötietojasi ja terveystietojasi kolmansille osapuolille, paitsi sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

3.5. Kun haet Fertilitasilta digitaalista terveydenhuollon palvelua ja käytät digitaalisen alustan kautta tarjottuja palveluja, käsittelemme henkilötietojasi digitaalisen alustan kautta tilaamasi palvelun tarjoamiseksi. Kun kirjaudut digitaaliseen alustaan, käsittelemme sinun tunnistamisesi mahdollistavia tietoja, kuten nimeäsi, henkilötunnustasi ja sähköpostiosoitettasi. Kun käytät digitaalista terveydenhuollon palvelua, käsittelemme terveystietojasi tapauskohtaisesti riippuen tilaamasi palvelun tarpeesta ja siitä, mitä tietoja luovutat digitaalisen terveydenhuollon palvelun kautta. Saatamme myös käsitellä yhteystietojasi ja pankkitilitietojasi, jotta voimme laskuttaa sinua sinulle tarjotusta palvelusta. Kun käytät digitaalista terveydenhuollon palvelua, mitään henkilötietoja ei siirretä automaattisesti Fertilitasin muista ympäristöistä digitaalisen terveydenhuollon palvelun ympäristöön, ja digitaalisen terveydenhuollon palvelun alustan kautta käsitellään vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä digitaalisen terveydenhuollon palvelun kautta tilattujen palvelujen tarjoamiseksi. Kun digitaalisen alustan kautta tarjotaan terveydenhuollon palvelu tai uusitaan lääkemääräys, Fertilitasin on siirrettävä palvelun tarjoamiseen liittyvät tiedot sovellettavan lain mukaan potilasportaaliin tai reseptikeskukseen (lue lisää luvusta 4).

3.6. Fertilitasilla on oikeus pyytää palautetta tarjotuista palveluista potilastyytyväisyyden analysoimiseksi ja arvioimiseksi. Jos potilas on alaikäinen, palaute pyydetään hänen vanhemmaltaan tai huoltajaltaan.

3.7. Jos olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi. Tällöin käsittelemme henkilötietojasi suostumuksessa määritellyissä tarkoituksissa ja sen mukaisessa laajuudessa. Huomaa, että jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

3.8. Fertilitas käyttää säännöllisesti (kuitenkin enintään neljännesvuosittain) antamiasi yhteystietoja terveysuutisten, parhaiden käytänteiden ja tietotaidon jakamiseen. Henkilöllä tai hänen edustajallaan on oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan tiedotusviestejä lähettämällä sähköpostia tai ilmoittamalla siitä Fertilitasin yhteyshenkilölle ohjeiden mukaisesti.

 1. HENKILÖTIETOJEN SIIRTO JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÖIDEN KÄYTTÖ

4.1. Fertilitas ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, paitsi silloin, kun sovellettava laki sallii sen.

4.2. Fertilitas käyttää sovellettavan lainsäädännön mukaan henkilötietojen käsittelyyn henkilötietojen käsittelijöitä. Fertilitasin henkilötietojen käsittelijät voivat rajoitetuissa tapauksissa käsitellä potilaiden henkilötietoja. Fertilitas käyttää henkilötietojen käsittelijänä vain sellaisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan lain mukaan. Tässä luvussa tarkoitettu Fertilitasin henkilötietojen käsittelijöiden piiri ei ole rajoitettu, ja Fertilitas voi käyttää henkilötietojen käsittelijöinä myös muita kuin tässä luvussa tarkoitettuja henkilöitä. Fertilitas käyttää henkilötietojen käsittelijöinä erityisesti tietotekniikkakumppaneita (eri palvelinpalvelujen tarjoajat, tietoteknisten tukipalvelujen tarjoajat, tietoliikennepalvelujen tarjoajat, muut tietotekniikkapalvelujen tarjoajat), markkinointikumppaneita, maksupalvelujen tarjoajia ja muita palveluntarjoajia tai yhteistyökumppaneita.

4.3. Tarjotessaan sinulle terveydenhuollon palvelua Fertilitas siirtää terveystietosi sovellettavan lain mukaan virallisen potilasportaalin tietojärjestelmään, joka sijaitsee verkko-osoitteessa terviseportaal.ee ja jonka rekisterinpitäjä on Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmien keskus (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kaupparekisterinumero 70009770, lähiosoite Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Jos sinulla on kysyttävää potilasportaalista, voit ottaa yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmien keskuksen käyttäjätukeen soittamalla numeroon +372 794 3943 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen abi@tehik.ee.

4.4. Tarjotessaan sinulle terveydenhuollon palvelua Fertilitas voi tarvittaessa siirtää ja/tai ottaa vastaan terveystietojasi sovellettavan lain mukaan reseptikeskuksen kautta, jonka rekisterinpitäjä on Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmien keskus (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, kaupparekisterinumero 70009770, lähiosoite Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Jos sinulla on kysyttävää reseptikeskuksesta, voit ottaa yhteyttä Terveyden ja hyvinvoinnin tietojärjestelmien keskuksen käyttäjätukeen soittamalla numeroon +372 794 3943 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen abi@tehik.ee.

4.5. Tarjotessaan sinulle terveydenhuollon palvelua Fertilitas voi tarvittaessa siirtää ja/tai ottaa vastaan terveystietojasi sovellettavan lain mukaan kuvapankin kautta, jonka rekisterinpitäjä on Viron terveydenhuollon kuvapankki -säätiö (Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank, kaupparekisterinumero 90007945, lähiosoite L. Puusepa tn 8, 51014 Tartu), jos se on tarpeen terveydenhuollon palvelun tarjoamiseksi sinulle. Jos sinulla on kysyttävää kuvapankista, voit ottaa yhteyttä Viron terveydenhuollon kuvapankki -säätiön (Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank) käyttäjätukeen soittamalla numeroon +372 5331 8888 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen abi@pildipank.ee.

4.6. Tarjotessamme sinulle terveydenhuollon palvelua moottoriajoneuvojen kuljettajien lääkärintodistuksen myöntämisen yhteydessä voimme siirtää terveystietojasi (lääkärintodistuksen) Viron tiehallinnon tietojärjestelmään, jonka rekisterinpitäjä on Viron tiehallinto (Transpordiamet, kaupparekisterinumero 70001490, lähiosoite Valge 4, 11413 Tallinn). Jos sinulla on kysyttävää Viron tiehallinnon harjoittamasta henkilötietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä Viron tiehallintoon soittamalla numeroon +372 620 1200 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@transpordiamet.ee.

4.7. Tarjotessamme sinulle terveydenhuollon palvelua voimme siirtää hoitotietojasi Viron sairausvakuutusrahastolle (Tervisekassa, kaupparekisterinumero 74000091, lähiosoite Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn), jos sairausvakuutusrahasto maksaa hoitolaskusi osittain tai kokonaan terveydenhuollon laitoksille tarkoitetuista sairausvakuutusvaroista. Jos sinulla on kysyttävää sairausvakuutusrahastosta, voit ottaa yhteyttä sairausvakuutusrahastoon soittamalla numeroon +372 669 6630 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@tervisekassa.ee.

4.8. Tietyissä tapauksissa Fertilitas on sovellettavan lain mukaan velvollinen siirtämään henkilötietoja, esimerkiksi tuomioistuimille tai lainvalvontaviranomaisille asianomaisen elimen sovellettavan lain mukaan antaman määräyksen perusteella tai esimerkiksi silloin, kun henkilötietojen siirto on vakuutustoimintalain (kindlustustegevuse seadus) mukaan pakollista vakuutuksenantajan kyselyn yhteydessä. Kaikissa tällaisissa tapauksissa Fertilitas siirtää henkilötietoja vain silloin, kun se on sovellettavan lain mukaan pakollista, ja noudattaa tietoja siirtäessään kaikkia henkilötietojen käsittelyyn soveltuvia periaatteita, mukaan lukien tietojen minimoinnin periaatetta.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

5.1. Fertilitas ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tai sovellettavan lain mukaan.

5.2. Terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (tervishoiuteenuste korraldamise seadus) ja sosiaaliministeriön asetuksen ”Terveydenhuollon palvelun tarjoamisen dokumentoinnin ja sellaisten asiakirjojen säilyttämisen ehdot ja menettelyt” (”Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord”) nojalla Fertilitas säilyttää avo- ja laitoshoitopalvelujen tarjoamisen todistavat tiedot 30 vuoden ajan päivästä, jona potilaalle tarjotun palvelun tiedot on vahvistettu. Terveydenhuollon palvelun tarjoajana olevan Fertilitasin tietojärjestelmän lokitiedostoja säilytetään 5 vuotta.

5.3. Työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta annetun lain (töötervishoiu ja tööohutuse seadus) 131 §:n 11 momentin nojalla Fertilitas säilyttää lääkärintarkastuskortit ja terveystutkimusten tulokset 30 vuoden ajan lääkärinlausunnon myöntämisestä.

5.4. Kirjanpitolain (raamatupidamise seadus) mukaan säilytämme kirjanpitoaineistoa 7 vuotta.

5.5. Tietoja, jotka on kerätty kanssasi sopimuksen tekemistä varten ja joiden osalta sovellettavassa laissa ei ole säädetty pidemmästä säilytysajasta, säilytetään yleensä niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi sen voimassaoloaikana tai enintään 5 vuoden kuluessa sopimuksen päättymisen jälkeen.

5.6. Potilastyytyväisyyden arvioimiseksi kerättyä palautetta säilytetään 5 vuotta palautteen antamispäivästä.

5.7. Fertilitas säilyttää henkilötietoja turvallisesti ja suosii mahdollisuuksien mukaan tallennuspaikkana kansallisia tietojärjestelmiä (esim. potilasportaalia), mutta Fertilitas voi säilyttää henkilötietoja myös omissa järjestelmissään.

5.8. Jos haluat yksityiskohtaisempia tietoja henkilötietojesi säilytysajoista, ota meihin yhteyttä käyttämällä alempana Yhteystiedot-kohdassa olevia yhteystietoja.

 1. EVÄSTEET

6.1. Fertilitasin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät laitteeseesi tallennettuja tietoja ja joita käytetään sinun seuraamiseesi tai tunnistamiseesi. Tässä kohdassa selitetään evästeiden käyttöä koskevia käytänteitämme.

6.2. Sinulla on oikeus poistaa evästeiden käyttö käytöstä milloin tahansa muuttamalla selaimesi asetuksia. Huomaa kuitenkin, että silloin kaikki verkkosivujen toiminnot eivät välttämättä toimi oikein.

6.3. Voit poistaa evästeet käytöstä noudattamalla selaimen Ohje- tai Help-valikosta käsin näkyviä ohjeita. Lisää tietoa evästeiden toiminnasta tai evästeiden poistamisesta käytöstä löydät myös verkkosivuilta www.allaboutcookies.org.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

7.1. Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä sinulla on kaikki sovellettavan lain mukaiset rekisteröidyn oikeudet.

7.2. Sinulla on muun muassa seuraavat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

7.2.1. oikeus saada pääsy tietoihin: sinulla on oikeus tiedustella milloin tahansa, käsitteleekö Fertilitas henkilötietojasi ja mitä sinua koskevia tietoja se käsittelee

7.2.2. oikeus tietojen oikaisemiseen: sinulla on oikeus pyytää Fertilitasia tarkentamaan tai oikaisemaan omat henkilötietosi, jos ne ovat riittämättömiä, epätäydellisiä tai virheellisiä

7.2.3. oikeus vastustaa tietojen käsittelyä: sinulla on oikeus vastustaa sitä, että Fertilitas käsittelee henkilötietojasi, esimerkiksi jos henkilötietojen käyttö perustuu Fertilitasin oikeutettuun etuun

7.2.4. oikeus tietojen poistamiseen: sinulla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja käsitellään suostumuksellasi ja olet peruuttanut suostumuksesi

7.2.5. oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen: sinulla on oikeus pyytää Fertilitasia rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain perusteella, esimerkiksi jos Fertilitas ei enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä

7.2.6. oikeus peruuttaa suostumus tietojen käsittelyyn: jos henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa Fertilitasille antamasi suostumus milloin tahansa

7.2.7. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: asiakkaalla on oikeus saada Fertilitasilta henkilötiedot, jotka asiakas on antanut Fertilitasille ja joita käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, kirjallisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ja, jos se on teknisesti mahdollista, pyytää Fertilitasia siirtämään kyseiset tiedot kolmannelle palveluntarjoajalle

7.2.8. oikeus tehdä valitus: Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittelyssä on loukattu oikeuksiasi, sinulla on oikeus tehdä valitus Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) tai tuomioistuimelle.

7.3. Tässä luvussa oleva luettelo henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi ei ole tyhjentävä. Tietyissä tapauksissa muiden rekisteröityjen oikeudet tai Fertilitasin lakisääteiset velvoitteet voivat rajoittaa rekisteröidyn oikeuksia.

7.4. Jos haluat käyttää henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksiasi tai esittää henkilötietojen käsittelyyn liittyvän pyynnön, ota meihin yhteyttä käyttämällä alempana Yhteystiedot-kohdassa olevia yhteystietoja.

 1. HENKILÖTIETOJEN TURVALLISUUS

8.1. Fertilitas sitoutuu varmistamaan henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden, jotta henkilötiedot voidaan suojata vahingossa tapahtuvalta tai luvattomalta käsittelyltä, luovutukselta tai tuhoamiselta.

8.2. Ottaen huomioon tieteen ja tekniikan viimeisimmän kehityksen, ajan tasalla pysymisen kustannukset, henkilötietojen käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä käsittelyn seurauksena luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit, joiden todennäköisyys ja suuruus vaihtelevat, Fertilitas toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi.

 1. YHTEYSTIEDOT

9.1. Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai jos haluat esittää henkilötietojen käsittelyä koskevan pyynnön, ota yhteyttä Fertilitasiin tai Fertilitasin tietosuojavastaavaan puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse.

Fertilitasin yhteystiedot ovat:

Toiminimi: AS Fertilitas
Lähiosoite: Kaluri tee 5a, Haabneeme, Viimsi vald, 74001 Harjumaa
Puhelin: +372 650 9603 Sähköposti: fertilitas@fertilitas.ee

Fertilitasin tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat:

Diana Sillamaa, puhelin: +372 5551 2272, sähköposti: d.sillamaa@fertilitas.ee.

Henkilötietojen käsittelyä koskevat valitukset voi toimittaa Viron tietosuojaviranomaiselle (Andmekaitse Inspektsioon) lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@aki.ee tai soittamalla numeroon +372 627 4135.