Sotsiaalne rehabilitatsiooni teenus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud kõigile puudega ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, kes vajavad igapäevases elus abi puudest või erivajadusest tulenevate piirangutega toimetulekuks.

Rehabilitatsiooni eesmärgiks on õpetada ja arendada inimese igapäevaelu oskusi, suurendada tema võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja arendada eeldusi töövõime teatud tasemel omandamiseks või taastamiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust vahendab Sotsiaalkindlustusamet.

Milliseid teenuseid sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatakse?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutab Fertilitas järgnevaid teenuseid:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;
 • rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;
 • rehabilitatsioonitulemuste hindamine;
 • füsioterapeudi teenused;
 • tegevusterapeudi teenused;
 • loovterapeudi (kunsti- ja muusikaterapeudi) teenused;
 • sotsiaaltöötaja teenused;
 • eripedagoogi teenused;
 • psühholoogi teenused;
 • logopeedi teenused;
 • arsti- ja õe teenused.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud tööealistele vähenenud töövõimega inimestele ehk inimestele, kellel on puue või uue korra järgi tuvastatud osaline töövõime või senise korra järgi on nad tunnistatud töövõimetuks. Tööalase rehabilitatsiooni teenused on mõeldud 16-aastastele kuni vanaduspensioni ealistele inimestele ning neid teenuseid vahendab Eesti Töötukassa. Teenuste kasutamiseks peab olema töövaldkonnas aktiivne – töötama, tööd otsima või õppima.

Hooldamist vajav klient peab teenusele tulema koos saatjaga, Fertilitas hooldusteenust ei paku. Saatja majutus on tasuline teenus. Fertilitases on loodud tingimused liikumispuudega inimeste juurdepääsuks. Haiglal on olemas kaldteed ning lift korruste vahel liikumiseks.

Lisainfo ja rehabilitatsiooniteenusele registreerimine Fertilitases telefoni numbritel: +372 605 9058 / +372 5691 6133

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse taotlemine

Kellel on õigus taotleda sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust?

 • alla 16-a puudega või puuet taotlevad lapsed;
 • vanaduspensioni ealised puudega isikud;
 • tööealised (16-a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isikud;
 • tööealised puudega või töövõimetud või osalise töövõimega isikud, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas;
 • alaealiste komisjoni otsusel teenusele suunatud 7-18-aastased lapsed.

2016.a. muutus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sisu ja korraldus. Täiskasvanute puhul lisandus teenuse vajaduse hindamine, mis on olemuselt vestlus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajaga, et välja selgitada, milliseid teenuseid inimene vajab.

Kuidas taotleda?

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse saamiseks tuleb ühendust võtta Sotsiaalkindlustusametiga ja esitada vastav taotlus:

 • Digitaalselt allkirjastatud taotluse võib saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 • Paberil allkirjastatud taotlus edastada posti teel aadressile Endla 8, Tallinn.
 • Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses üle Eesti.
 • Taotlust on võimalik esitada riigiportaalis eesti.ee.

Taotlusvorm

Sotsiaalse rehabilitatsiooni taotluse vorm on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.