Kaebuste lahendamine

Kaebusi lahendame vastavalt Fertilitase kaebuste lahendamise korrale.
 

AS Fertilitas kaebuste lahendamise kord

A. Üldised nõuded

 • vastatakse ainult mitteanonüümsetele kaebustele;
 • vastatakse üksnes kaebuse esitanud inimesele, keda teenindati AS Fertilitas poolt (v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
 • kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud kutsuma struktuurüksuse vastutava töötaja;
 • kaebuse esitamisest informeeritakse alati AS Fertilitas juhatuse liiget;
 • kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse sekretäri juures;
 • kirjaliku (elektroonilise) kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul.

B. Kaebuste registreerimine

 • kõik kaebused ja avaldused ning vastused neile registreeritakse ning säilitatakse sekretäri juures;
 • suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kirjalik kokkuvõte kaebuse ja vastuse sisust (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.

C. Suulise kaebuse lahendamise kord

 • suulise kaebuse kirjalik kokkuvõte edastatakse struktuurüksuse vastutavale töötajale, kes organiseerib vastamise. Vastavalt kaebuse olemusele kaasab selleks teisi töötajaid.

D. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord

 • olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel majasise juurdluse või tagab kohese vastamise;
 • vastutav töötaja korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt ning organiseerib juhtumi arutelu juhtkonna esindajate osavõtul (juhatuse liige, vastutavad töötajad);
 • pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule (olenevalt probleemi olemusest) võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja;
 • vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või Eesti Haigekassa poole olenevalt kaebuse sisust.

E. Kõigil AS Fertilitas haiglat või polikliinikuid külastanud inimestel on õigus esitada kaebust või arvamust ka anonüümselt

 • anonüümsele kaebusele ametlikku vastust me ei koosta.

Kaebusi saab esitada: