Plaaniline ravi

Tutvu Fertilitase plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglitega lähemalt siit: ravijärjekorra taotlused, registreerimine, jpm.
 

AS Fertilitas plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

 • Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või mõi teine selleks volitatud töötaja:
  • registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9-19;
  • telefoni või e-posti või interneti vahendusel registratuuris;
  • tervise infosüsteemi vahendusel digiregistratuuris.
 • Saabunud ravijärjekorra taotlused registreeritakse esimesel pöördumisel olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.
 • Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:
  • patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  • planeeritav vastuvõtu või haiglasse vormistamise aeg;
  • planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos ja operatsiooni, uuringu või protseduuri nimetus);
  • patsiendi kontaktandmed;
  • suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  • patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  • ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;
  • ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Tervisekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;
  • märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.
 • Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda AS Fertilitas haiglas või polikliinikus viibides kohapeal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoninumbrit.
 • Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või interneti teel, teatatakse patsiendile telefoni teel või elektrooniliselt tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi ja telefoni number.
 • Registreerimine digiregistratuuri kaudu toimib patsiendile ja tervishoiuteenuse osutajale ööpäevaringselt.
 • Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 • Ambulatoorse eriarstiabi korral on ravijärjekorra maksimumpikkus 6 nädalat; plaanilise statsionaarse eriarstiabi, päevaravi on ravijärjekorra maksimumpikkus 8 kuud.
 • Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, teavitatakse patsienti teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.